ОУВС ба МУ 6 дах удаагийн зээлийн багцыг тохиров

ОУВС нь $5.5 тэрбум долларын зээлийг хөшүүрэгдэх багцын нэг хэсэг болох $434 сая долларын гурван жилийн хугацаатай Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хэрэгсэл (EFF) ийг Монголтой тохиролцов.[1] Энэхүү зээл нь Монгол Улсын гадаад өрийг эрс нэмэгдүүлж байгаа юм,[2] одоо 26 тэрбум доллараар хэмжигдэж улмаар $11.2 тэрбум долларын ДНБ-ий хэмжээнээс нь хоёр илүү дахин их болжээ.[3] Зээл авах нөхцөлд цалин царцаах, хувь хүний орлогын албан татварыг нэмэгдүүлэх зэрэг бүсээ чангалах арга хэмжээг багтаасан төсвийн шинэчлэлийг Засгийн газраас хэрэгжүүлэхийг шаардсан байна. Засгийн газрын өр 2007 оны ДНБ-ий 30% -иас 2017 онд 90% -д хүрч хөөрөгдсөн байна.[4]

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/05/31/NA053117Mongolia-Turns-the-Corner-with-5-5-Billion-IMF-Led-Financing-Package/ retrieved September 2018
[2] World Bank, International Debt Statistics 2017, pg. 108 at https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25697/9781464809941.pdf, page 108 retrieved 4 December 2017
[3] Bloomberg, Mongolia clears hurdles needed for $5.5 billion IMF bailout, 201 April 2017, at https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-19/mongolia-clears-hurdles-needed-for-5-5-billion-imf-led-bailout retrieved 8 Augusut 2017
[4] Development Finance Assessment for Mongolia Diversifying finance for sustainable development (2018) http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2018-Development-Finance-Assessment-Mongolia.pdf, pg.35 retrieved 22 November 2018