Шинэчилсэн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль батлагдав

Гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх ба өмч хөрөнгийг МУ-д хамгаалах[1], ашиг шилжүүлэх, гааль ба худалдааны татвараас чөлөөлөх, ашгийн татвараас чөлөөлөх. Дараа нь (2001, 2002) экспортын татвараас чөлөөлсөн болон  хөрөнгө оруулалтын тогтворжилт ба 10-15 жилийн татвараас чөлөөлөх нөхцлүүд оруулж ирсэн. Мөн төстэй зохицуулалтууд 1994 оны Үнэт цаасны тухай хууль; 1995: Үнэт цаасны зах зээл болон 1996 Банкны хуулиар оруулж ирсэн.

[1] http://forum.mn/pdf/mining/foreign_investment.pdf, retrieved 7 September 2018