Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль

Гадаад хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах орчин бий болгох зорилготой хууль. Нэмэлт өөрчлөлтүүд 1993, 1998, 2002 ба 2013 хийгдсэн.