Дэлхийн санхүүгийн хямрал

2008 санхүүгийн хямрал Монгол хүнсний үнэ өсгөж зэсийн үнийн бууралтаар хүнд тусав.