Том хувь нийлүүлэгч засаглалын бүтцэд асуулга тавив

Ихэнх хувьцаа эзэмшигч Sailingstone Capital нь илүү ил тод компанийн засаглалыг шаардаж, TRQ менежментийн хувьцаа эзэмшигч, оператор Рио Тинтоос хараат бус байдлыг эргэлзээтэй байгааг цохов. Үйл ажиллагааны зардал өндөр хэвээр байгаагаас хувьцаа эзэмшигчдийн ноогдол ашиг бага байгаатай холбоотой.