Ашигт малтмалын тухай хууль

Ашигт малтмалын тухай хууль нь Дэлхийн банкны дэмжлэгтэй боловсруулагдан[1] батлагдсан бөгөөд хайгуулийн лиценз авах явцыг хөнгөвчилж, хувийн секторын оролцоог дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нөхцлүүд бүрдүүлсэн[2]. Гадаадын уурхайн салбарын тогтлогчдын оруулах хаалгыг нээсэн.

Тухайлбал:

  • Татвараас чөлөөлөх;
  • Татваврын хөнгөлөлтүүд;
  • Илэгдэл хорогдлыг тооцох аргачлал ба татвар төлөх орлогоос хасах;
  • Алдагдлыг татвараас чөлөөлөх; ба
  • Ажилчдыг сургах зардлыг татвараас чөлөөлөх. [3]

[1] For discussion see Hatcher 2014:106, McMahon (2010;25)  https://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/336099-1288881181404/7530465-1288881207444/eifd19_mining_sector_reform.pdf, and  http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/14/mining-results-profile, retrieved 6 December 2016.
[2] “[T]he most investor-friendly and enabling law in Asia” according to the World Bank (2004) http://documents.worldbank.org/curated/en/867261468323101510/pdf/332480ENGLISH01ng1sector1report1ENG.pdf, See also Byambajav (2012) Hatcher 2014, 2016, Lander 2013, Sukhbahtar 2012 and USGS 1999
[3] Investment Law, Articles 11.1.1-11.1.5 (2013) (Mongolia.)