Монгол Улс ОУВС\ДБны гишүүн болсон

МУ нь Олон улсын валютын сан (ОУВС), Дэлхийн банк (ДБ), Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны гишүүн болсон. ОУВС-нд SDR $25сая[1]-ын зээлжих эрхтэй элсэн $22,5 сая[2] зээл авсан.

Үүний зэрэгцээ Дэлхийн банк ба АХБ-ны 155-р гишүүн орон болсон. ДБ-ны анхны зээл $30 саяыг ‘Эдийн засггийнэдийн засгийн сэргээн босголтын’ [3] хэмээх зорилгобосголтын.’ Зорилго нь нэрнээснэрнээсээ тодорхой “Зах зээлийн эдийн засаг руу” [4] төсөлд авсан.

[1] https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/archive/pdf/ar1991.pdf, accessed September 2017
[2] https://www.imf.org/external/np/fin/Tad/extarr2.aspx?memberKey1=675&date1key=2017-06-30, accessed September 2017
[3] Hatcher 2014: 105, see also http://documents.worldbank.org/curated/en/891761468286800789/Mongolia-Economic-Rehabilitation-Project accessed September 2017
[4] http://documents.worldbank.org/curated/en/814861468060539504/pdf/multi0page.pdf, accessed September 2017