МУ Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэж ОУВС-ийн зээлийн багц тохиров

ОУВС-ийн 3-р зээлийг Монгол улс Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-д элссэний дараа тохиров.[1]

[1] https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_mongolia_e.htm