Монголын төгрөгийн ханш унсаар

2013 оноос хойш Монгол төгрөгийн ханш 40% буурав [1]

[1] https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15109.pdf retrieved 7 September 2018