Үндэсний хөгжлийн стратеги

Мянганы хөгжлийн зорилтуудад үндэслэсэн үндэсний хөгжлийн стратеги[1]. 2021 он гэхэд үйлдвэржсэн, оюуны хөгжилд суурилсан эдийн засаг ба өндөр хүний хөгжлийн стандарт бүхий дундаж орлого бүхий орон болох зорилготой.

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/NDS_DRAFT_ENG.pdf, retrieved 7 September 2018, see also Lander 2013.