Шинэ хууль

Шинэ хууль: Aж ахуйн нэгж, өмч хувьчлал, банкны тогтолцоо, банкны тухай хуулиуд батлагдав. Хуулиуд нь Монгол Улсын төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийг зах зээлийн эдийн засаг руу шилжих нөхцлийг бүрдүүлэв. Банкны салбар нь түүнээс хойш гурван удаа хямралд орсон 1994, 1996, and 1998[1].

[1] Shagdar, 2007:10.