Уул уурхайн шинэ хууль

Хууль нь МУЗГ-т хувийн хөрөнгө оруулалттай хайгуулаар тогтоосон стратегийн ордод “34% хүртэл хувийг худалдаж авах эрх” болон төрийн өмчит хайгуулиар тогтоосон ордод 50% хүртэл [1].” Жил бүр өөрчилж ирсэн хуулинд баялгийн роялти татварыг 2,5% to 5% нэмэгдүүлсэн (Hatcher 2016:479).

Уул уурхайн компаниудын зардлыг 5 жилийн хугацаатай, өртгөөс нь хойш 2 жилийн хугацаанд татвараас хасахаар өөрчилсөн.


[1] https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204697.htm retrieved 7 September 2018