Хөрөнгө оруулалтын хууль батлагдав

Энэхүү Хөрөнгө оруулалтын тухай шинэ хууль нь 2012 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг (SEFIL) хүчингүй болгож, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай ижил хамгаалалтаар хангаж, гадаадын хувийн хөрөнгө оруулалтын зохицуулалтын зөвшөөрлийн шаардлагыг хөнгөвчилсөн болно. 1-р зүйл: “Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх, өмч хөрөнгийг хамгаалах, аж ахуйн нэгжийн гадаадын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг зохицуулах.” (Жаргалсайхан 2016: 7; Ландер 2013) [1]


[1] https://www.mofa.gov.mn/new/images/banners/regulation/investmentlaw.pdf retrieved 7 September 2018, for a full discussion see Lander 2013