Дэлхийн банкны гуравдугаар төсөл

МУ-д $35сая долларын зээлийг нүүрсний төсөлд олгосон.