Дэлхийн банкны Бодлогын Хөгжлийн Зээл

МУ-д Бодлогын Хөгжлийн Зээл төсөлд $40 сая ам. долларыг эдийн засгийн уналт ба түүхий эдийн үнийн уналтад хариу болгон олгожээ[1]


[1] http://documents.worldbank.org/curated/en/639231468277495801/Mongolia-Development-Policy-Credit-Program, accessed December 07, 2017, see also Hatcher 2014:105