Дэлхийн банкны Бодлогын хөгжлийн зээл

МУ Дэлхийн банкнаас 2 дахь удаагийн Бодлогын хөгжлийн $ 29,7 сая ам. долларын зээл авав.